بهروز میرزایی شیرمرد
تماس با من
پروفايل من
نويسنده (هاي) وبلاگ بهروز میرزایی شیرمرد
آرشيو وبلاگ
      وبلاگ رسمی بهروز میرزایی شیرمرد (روزنامه نگار مستقل)
معلم کسی است که آموزش می دهد نويسنده: بهروز میرزایی شیرمرد - چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳

 آنچه مایه اعجاب است ،هردولتی که عوض می شودوهر نوع سلیقه ایی در کشور حاکمیت می یابد این آموزش وپرورش محلی ما کماکان با نیروهای سنتی اداره می شود هرگز این فضای کاملاً بسته  مدیریتی به اندازه یک وجب فراختر نمی شود.

مطلبی که مشاهده می فرمائید از سری یادداشت های آقای اصغر مدنی می باشد که به مناسبت روز معلم در وبلاگ شخصی ایشان منتشر شده است و بنا به در خواست های مکرر دوستان فرهنگی ،در این وبلاگ باز نشر می شود.

"الرحمن علّم القرآن " اولین معلّم خداست.

بی تردید فرهنگ عالیترین مفهوم وآموزش متعالی ترین واژگانی است که خاستگاهش خردآدمی ،وفصل ممیز انسان از حیوان است واز چهارهزار سال گذشته که آدمی برمحمل بال دانش تکیه زد وستونهای استوار علم را برمبنای عقلانیت قرار دادوازجهل وخرافه برائت جست ،تمدن آفرید ،قانون نوشت  وبا استعانت از هدایت الهی ودستگیری انبیاءعظام وبسط عقلانیت خود جهان پیرامونش را مطابق میل خود ساخت وبرهمه پدیده های عالم استیلا یافت.

این مصداق "جعلناک خلیفة فی الارض" است که مّقدر فرمود:آنچه را که من درکائنات انجام میدهم آدمی درجهان هستی وبه نیابت ازمن   انجام دهد.

بدیهی است در این بین ،تولید کنندگان فکروفرهنگ وانتقال دهندگان علم ودانش  ازجایگاه ویژه ای برخوردارند برهمین اساس اسطوره های تاریخ سازومعلمان بشریت  درامتداد زمان درجان عالم جاری و ساریند پس پاسداشت مقام معلم نکوداشت همه خوبی ها است .

باذکر این مقدمه مجمل،چشم اندازی به آموزش وپرورش شهرستان تکاب  در دودهه اخیر می اندازیم و امیدوارانه در هفته بزرگداشت مقام معلم به بهبودیش دل می بندیم ،گفتنی است برحسب مشاهدات سایر دبیران ومعلمانی که به مکانهای دیگر منتقل شده اند.آنچه در این مقال می گنجد محصول ومونتاژ محلی ماست وساحت سایر مکانها از این توصیفات مبری است (باشدکه  چشم نقد باب نقادی را گشاید وباب نقدشعر بهبودی را سرآید)

1-درفرایند این سالها آموزش وپرورش تکاب همه معلمان را بایک نظر باورنداشته  است.رانت فرهنگی در هسته دستگاه تعلیم وتربیت منطقه از سالیان دور ریشه دوانده ،ومرکز تصمیم گیری با خلق اصطلاح صلاحدید اداره  ، بخش بزرگی ازجامعه فرهنگی را عملاً ازگردونه تصمیم سازی خارج  ، و مانع از ظهور و بروز نوآوری ها وخلاقیت های معلمین شده است .


2-آنچه مایه اعجاب است ،هردولتی عوض می شودوهر نوع سلیقه ایی در کشور حاکمیت می یابد این آموزش وپرورش محلی ما کماکان با نیروهای سنتی اداره میشود هرگز این فضای کاملاً بسته  مدیریتی به اندازه یک وجب فراختر نمی شود تا سایر نیروهایی که در سایه سار نظام اسلامی روشی دیگر برای مدیریت واحد های آموزشی دارند فرصت بروز وظهور پیداکنند گوییا ،فعالیت افرادمعدود وبا قیافه های تکراری در ستاد وبرخی مدیران چند ده در مناطق تکاب این قدرت را فره ایزدی وجاویدان می دانند وهرگز در پی باز پس دادن آن به دگر اندیشان خودی نیستند .

3-از شگفتی های این دستگاه منطقه ای آن است که معلم راهرگز  با معیار  معلمی اش  نسنجیده اند .یا بهتر بگویم چشمهای ناظرشان  معلم توانمند ،کلاسدار را ندیده است .اگر بخواهندفربهی معلمی را توصیف نمایند بیگمان شاخص های چون ، توانمندی ، قدرت انتقال مطالب  ،خلاقیت، اشراف برکلاسداری و......را نخواهنددیدودر سفره امتیازدهیشان اندک متاعی نخواهندگذاشت. وشگفتتر آنکه کاراترین معلم که بیشترین تجربه کلاسداری را دارد کمترین تقدیرنامه را نیز دارد ودرآن سوی ، بالاترین حجم تشویق نامه ها وتحیات وپاد اشها از آن بریده شدگان از کلاس درسند.مخلص کلا م ویژگی سالاری جای خود را به شایسته سالاری داده است .

4-غالب کارگزاران ستادی  که تصمیمات مهم منطقه ای را در  پیشرفت تحصیلی وارتقاء کیفیت آموزشی می گیرند یا مختصر توشه ای از  کلاسداری دارند ویا اساساً کمترین تجربه ای درزمینه تدریس وانتقال مطالب  ندارند.واین تناقض بین گویش وعمل زمانی نمود بیشتری دارد که معلمی را درمقام قال  به لسان شاعرانه می ستایند ولی درعمل، تمام تدبیرخودرا برای گریز از فضای کلاس درس به کارمی گیرند.

5-در این سالها  عمده ترین تغییرات در بافت پرسنل ستادی بیشتر به  تغییر اتاق کار انجامیده وکم نیستند افرادی که چندین اتاق کاررا  با  چندین پست سازمانی تغییر داده اندولی حاضر به ترک آن ساختمان سه طبقه  نشده اند.از لطایف است که غالباً مسندها با رشته های تخصصی همخوانی ندارد ،آموزش ابتدائیش به شکایت رسیدگی میکند ، مسائل حقوقی را پیگیری میکند ، به امر کارگزینی همت دارد. ،دبیر ادبیاتش معاونت پرورشی است ،و.................... البته این رویه نه  در زمان مدیریت فعلیُ بلکه اززمان های دور به توسط اسلاف گروه حاکم  که شرح آن  رفت ، نهادینه شده است .

6- ارباب رجوع این تشکیلات عریض اما نه طویل ،غالباً همین معلمان زحمتکش مدارس است که سیاستگزاری های کلان آموزشی را در فضای کلاس درس عملیاتی  میکنند وفلسفه وجودیشان در قیاس با  عوا مل ستادی اولاً بلذات وفلسفه وجودی عوامل ستادی  ثانیاً بلعرض است یا به تعبیری علت وجویشان را معلمان مدارس ضرورت بخشیده ،ولی آنچه مایه حیرت است دراین سالها چه درخلوت وچه درجلوت ازطرف مدیران مافوق توصیه نشده اند که حرمت معلم مراجعه کننده را مطابق شا نش نگه دارند.ای بسا کرامت معلم در سایر نهادها وادارات به مراتب بهتر وبیشتر از کانونی است که بدانجا تعلق دارند.

7- آموزش وپرورش منطقه دراین سالهای مدید هیچ دستگیری از موسسات معلم نهادازقبیل تعاونی مسکن ومصرف وکانون بازنشستگان و....نکرده است وهیچ نظارتی برعملکرد آنها نداشته است .بر این اساس نهاد های مزبور هم درجهت تامین رفاه فرهنگیان اقدام موثری نداشته اند.تعاونی مسکن عملاً کارایی ندارد وفروشگاه مصرف که بیشتر به یک بنگاه اقتصادی ورشکسته می ماند که درچنگال کسانی گرفتاراست که علیرغم اینکه با شتاب زاید الوصفی دیونات ماها نه یشان  را برسم شرخران ازحقوق ماهیانه معلمین می ستاند لکن پیوسته وپیوسته رنگ لعاب مفلسین برتن دارند وکمترین زرق وبرقی براندام وتوشه ای  درهمیان ندارند. و مهمتر اینکه آن خواجه با هزار ندم وخدم کمترین وقعی به مشتریانش نمی نهد وصدالبته که پایین رفتن ازآن پله ها ملال آور وبه لحاظ روحی ، روانپریشانی می آورد.وصندوق تعاونی که سرمایه آن پس انداز معلمین است ودینارش به احدی تعلق نداردبه نمایش قدرت مدیر یت بدل شده تا ازکیسه معلمان سفره انفاق بگسترانندو از بابت دخل وخرجش جلسه بیارایند وخواسته خواص  را اجا بت وپورسانت خودرا بستانند.واگر درهمیان اندک زری ماند، پس از ماهها انتظار به  صاحب امانت بپردازند.

8-دراین دستگاه محلی که به شیوه خود عمل میکند .دوپست سازمانی یعنی گروههای آموزشی واداره تعاون که که بیشترین رفع ورجوع مسائل آموزشی ورفاه معلمین بدانها ختم می شود وبالاترین حجم آمدوشد معلمان را نیز دارا است هرکدام را در یک اتاق تنگ وباریک با عناصری نه چندان کارآمد جای داده اند .گوئیا به طور ناخواسته اراده برا آنست که کسیکه دغدغه آموزشی دارد ویا مشکلات مادی اما نش را بریده است.تقدیرش براین باشد تا از ِقبل سرپا ایستادن وانتظار کشیدن عزّت نفسش تخطئه شود واز خیر مطالبه وخواسته اش بگذرد.

آیا  نمی شد بهترین وبزرگترین وزیباترین اتاقها یی که در دودیوارش بنام معلم آذین شود ودورا دور فضایش با صندلی های زیبا مجلل گردد دراختیار این دو دایره می نهادند؟! ومعلمین نیز با مناعت طبع حضور میافتند وپیشنهادات  آموزشی خودرا طرح ویا مشکلات خودرا بیان می نمودند! و با اتکال واعتماد به سیستم کارفرمائیشان   بافراخ خاطر در عرصه کلاس درس حاضرمیشدند؟!

 معلمین شهرستان تکاب دوویژگی با خود دارند ، برخی که ایام جنگ رادرک کرده و درکسوت معلمی ویا با لباس فاخر دانش آموزی  به میدان جنگ گام نهاده اند. وچه فرخنده گواهی که اولین شهید شهرمان ازعشیره معلمان است.  و یامعلمان جوان در دامن انقلاب متولد وپا به پای انقلاب رشد یافته اند .پس زیبنده نیست عناصری که اندک چین وچروکی  ازجهاد برجبین ندارند.درکانون کلان  بگمارند تا باتلسکوب باریک بینش ، به جای مشاهده صدها خورشید فروزان  سیاه چاله ها را رصد نماید .وبی اغراق وبه گواه منصفان عاِلم ، معلمان تکاب باصرف نظراز مستثنائاتی که همه گروههای اجتماعی دارند  از زمره پاکترین ونجیب ترین معلمان استان هستند .

 باری ای گنج حرمان باتمام وجود دوستت داریم .و در سالروز  شهادت معلم فرزانه انقلاب ، علامه شهید مرتضی مطهری یادش را گرامی میداریم وبرروان پاکش درود میفرستیم ویاد وخاطره معلمان شهید شهرمان را عزیز میداریم واین ایام خجسته را برای همه معلمان عزیز به ویژه معلمان پاک سرشت شهرستان تکاب تبریک عرض مینماییم .امید به بهروزی همه فرهیخته گان عرصه تعلیم وتربیت راداریم  .

زبوسیدنی های این روزگار//////////////یکی هم بود دست آموزگار

  نظرات ()
مطالب اخير پشت پرده ها پنج پندار اشغالگری دموکراسی نمی آورد (مقاله دکتر ظریف در روزنامه جمهوریت ترکیه) فقر در عین غنا نامه سرگشاده به امام جمعه تکاب تشکر از سلطان صلح سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تکاب معرفی شد روشنفکری و روشنفکر مآبی نقدی بر یک حرکت زشت دور خیز فرمانداری برای توسعه تکاب
دوستان من دل نوشته های من (سنبله برنجی) وبلاگ شخصی عباس حسین پور شورای اسلامی تخت سلیمان وبلاگ طرفداران سلیمی نیا پایگاه خبری وتحلیلی مفید پایگاه اطلاع رسانی شیز تکاب شهر گمشده ارومیه مجله ی انگلیسی تکاب هیات کوهنوردی تکاب رضا دشتی برنجه rohollahmirzaee شورای شهر تکاب اعتدال نیوز-تکاب English Center بانك كتاب ميلاد فرمانداری تکاب شهاب کامپیوتر طبیعت تکاب یاشار گوهری آبشار قینرجه برتر از گوهر ترنج خاتون ارومیه نیوز تکاب آیسان تکاب اخگر فاش آنلاین آوای تکاب عصر ایران کرد پرس تخت نیوز باران امید آینانیوز تابناک ورزش ايراني پرتال زيگور طراح قالب