اداره اوقاف تکاب و لزوم شفاف سازی اذهان مردم

ماده‌ 1 ـ درمواردی که‌ زمین‌ بلامعارض‌ وقفی ابتدائا با اعطای حق‌ تملک‌ اعیان‌ جهت‌ احداث‌ واحد مسکونی و اداری ، خدماتی و صنعتی دارای موافقت‌ اصولی به‌ اجاره‌ واگذار میشود ، مبلغی متناسب‌ با قیمت‌ عادله‌ روز زمین‌ که‌ در هر حال‌ نباید از 30% قیمت‌ آن‌ کمتر باشد طبق‌ نظر کارشناس ‌رسمی دادگستری ویا دو نفر خبره‌ محلی به‌ هنگام‌ تنظیم‌ سند اجاره‌ به‌ عنوان‌ پذیره‌ اهدایی علاوه‌ بر مال‌ الاجاره‌ عادله‌ روز از متقاضی اعم‌ از شخص‌حقیقی یا حقوقی دریافت‌ خواهد شد.

دلیل اول : این ماده  شامل زمینهای بلا معارضی است که ابتدائاً از طرف اداره اوقاف بصورت رایگان به شخصی واگذار شده باشد ، در حالیکه در این شهرستان اولاً: زمین بلامعارض اوقافی وجود ندارد و همه زمینها قبل از آنکه در تولیت اداره مزبور قرار بگیرددر قبض وید مستاجرین بوده است. و دوماً : اداره اوقاف ابتدائاً به کسی زمین واگذار نکرده است .بلکه مردم زمین های تحت مالکیت خودرا از دیگران با قیمت متعارف روز و با پرداخت ثمن معین معامله کرده وسپس اعیانی خودرا برروی آن بنا نموده اند.در حقیقت عرصه را خریده وبا احداث اعیانی عرصه را تابعی از اعیان نموده اند.وطبق همین ماده زمین های موقوفه تکاب مشمول پرداخت حق پذیره نمی شوند ومردم تنها مکلفند سالانه مبلغی حق الاجاره بپردازند.گفتنی است کسی که با پول شخصی قطعه زمینی را مطابق ارزش عرفی ومنطقه ایی بخرد وپس از آن 30%هم به اوقاف بپردازد در این صورت زمین موقوفه چیزی هم بیشتر از زمین غیر موقوفه بهاء پیدا می کند وآن حسنه بودن سنت وقف را در محاق می گذارد وبه ضرر مسلمین است وشارع هم هرگز قانونی جعل نمی کند که به مردم ستم شود.

دلیل دوم : به شرح نظریه شماره 77902/30/86مورخ 30/1/1386فقهای شورای نگهبان در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته ویا نظر به عدم اخذ پذیره داشته خلاف موازین شرع شناخته شده است بنابراین اخذ پذیره حجیت شرعی ندارد وخلاف قانون است .

دلیل سوم : نظریه شماره ۱۲۲۳/۷ مورخ ۱/۳/87 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیهدر باره سئوالی است ؛که در مورد اخذ حق پذیره مطرح شده است . (اخذ پذیره توسط اداره اوقاف وامور خیریه طبق مصوبه هیأ ت وزیران ودر مواردی صورت می گیرد که آن اداره محلی را با حق ایجاد اعیانی به کسی اجازه داده باشد )به تعبیری اداره اوقاف فی البداههزمین وقفی را  به کسی واگذارنماید  وسپس اجازه دهد که برآن اعیانی استوار کند باید حق پذیره بپردازد.(یعنی مبلغی ناچیز به تولیت اهداء نماید)

نکته دوم :نیات واقف

تحصیل وتامین نیات واقف فرض شرعی است .واقف مرحوم حسب وقفنامه نیت نموده است که عواید حاصله ازاجاره موقوفات صرف عزاداری حضرت سید الشهداءگردد که در حسینیه برپا می گردد.در جوابیه مذکورآمده است ،ضمن تامین نیت واقف ،سازمان حق دارد مازاد درآمد را هرجا که صلاح بداند مصرف کند که به نظر میرسد این نکته ابهام واشکال دارد.

1- مازاد یعنی چیزی اضافی وته مانده .  با سازکارهای موجود اداره اوقاف وامورخیریه ،عایدات مازاد ، چند صدبرابر بیشتر از اصل پولی است که واقف اخذ و هزینه آنرا نیت کرده است 2-براساس ماده 10 آیین نامه  مصوب هیات وزیران ،متولی فقط میتواند مازاد عایدات وقف را در راستای بسط وتوسعه موقوفه هزینه نماید ومجاز نیست به هرنحوی که صلاح بداند هزینه نماید.چنانچه ماده ذیل به صراحت موضوع را روشن می کند.
ماده‌ 10 ـ وجوهی که‌ از محل‌ پذیره‌ و سرقفلی حاصل‌ از اجاره‌ و استیجار رقبات    موقوفه  ویابه‌ عنوان‌ اهدایی دریافت‌ میگردد جزو عواید همان ‌موقوفه‌ محسوب‌ و علی ما قرره‌ الواقف‌ به‌ مصرف‌ میرسد و درصورتی که‌ از عواید مذکورپس‌ از وضع‌ مخارج‌ ضروری و اجرای نظر واقف‌ مبلغ‌ متنابهی باقی بماند که‌ بتوان‌ رقبه‌ جدیدی خریداری و یا اقدام‌ به‌ احداث‌ بنا در قسمتی از اراضی آن‌ نمود ، به‌ منظور استمرار و بقا موقوفه‌ و تامین‌ نظر واقف‌ و تضمین‌ بیشتر آن‌ برای سال‌ های آینده‌ با رعایت‌ صلاح‌ و صرفه‌ وقف‌ و با تحصیل‌ مجوز از سرپرست‌ سازمان‌ عمل‌ خواهد شد.

اداره اوقاف باید تبیین نماید که واقف چهار دنگ قریه تکانتپه را برای انجام چه امر خیری وقف کرده وبرای انجام آن امر خیر سالیانه چه مقدار پول لازم است وفقط میتوان آن مقدار پول را در بین تمامی رقبات (منازل ، مغازه ها وادارات وباغات وزمینهای کشاورزی بایر ودایر.......)تقسیم کرد وفقط آنرا اخذ کرد.

 

فلذا به نظر می رسد راه معقول ومعمول آنست که همه ساله مقدار پولی که جهت اجرای نیت واقف وهزینه های مخارج ضروری تولیت لازم است پیش بینی گرددوحق الاجاره موقوفات را برپایه آن از مستاجرین دریافت نموده واگر مختصر مازادی ماند آنهم مطابق قانون هزینه نمود ودر غیر اینصورت ظلمی فاحش وستمی ناروا درحق واقف وشهروندان صورت می گیرد.

 

نکته سوم :حق الاجاره

 

امورخیریه یک بنگاه اقتصادی  نیست که پیوسته به  افزایش سود دهی بیندیشد بلکه مأمن وپناهگاهی است که  دستگیری مستمندان اولویت اوست .امور خیریه  نباید در راهی گام بردارد که  سال به سال به فکر ارتقاء چندین برابر حق الاجاره ها باشد .فلذا توفیق خدمت بیشتر آنست که مساعی مجدانه بخرج دهد تا جایی که میسور است از مردم اجاره کمتری گرفته شود .یا حداقل براساس تورم موجود و شاخص بهای بانک مرکزی مبادرت به افزایش اجاره ها نماید ولی عملاً این اصل رعایت نمی شود .وبعضاً اجاره ها تا چندین برابر سنوات قبل گرفته می شود.

 

نکته چهارم :نرخ اجاره بهای یکسان

 

150سال پیش زمانی که تکان تپه دیهی کوچک ومتجاوزاز  17 خانوار بوده  واقف مرحوم عرصه این زمینها را وقف عام کرده وهمه زمینها برای کشاورزی بوده وارزش  یکسان داشته است وبعدها مردم با پول خود برآن اعیانی بنا کرده ویا خریداری نموده اند وسنت معمول در تولیت موقوفات بوسیله وراث واقف دریافت اجاره بهای یکسان بوده است فلذا اجاره عرصه برای تمامیه مردم باید یکسان باشد .تا وقف آلوده به نوسانات بازارو درهم ودینار نگردد.زیرا هم نظر واقف آن بوده وهم اینگونه عمل می شده است.

 

در پایان شهادت میدهم که هدفی جز تبیین جایگاه عظیم وقف ندارم ودر پی آن هستم چهره زنگار بسته این سنت نیکوی اسلام عزیز را غبارروبی نمایم و بضاعت اندک علمی خود را وقف ،سنت پسندیده وقف می نمایم تا از سوداگری برهانم ونیت واقف مرحوم را که بسط وگسترش تعزیه داری حضرت سید الشهداء است می ستایم .

 

/ 9 نظر / 30 بازدید
همشهری

سلام بسیار عالی وروشنگرانه است .خداوند به همه کسانی که در این مورد بخصوص آگاهی بخشی می نمایند توفیق دهد.

کریمی همپا

سلام عرض می کنم آقای میرزایی .چند سال پیش یکی از بازماندگان سلیمان خان افشار گله ای داشت و می گفت نحوه اداره این موقوفات توسط اوقاف موجب شده مردم موقع معامله چندتا ناسزا هم نثار آن مرحوم می کنند

فـــرهاد رنـــجــی تکاب

با سلام و عرض ارادت حضور شما دوست و همشهری عزیز اعلام کنم که مطالبی که مرقوم فرمودید بلاشک همه صحیح و متین می باشند.لازم به ذکر است که ورثه مرحوم را در جایی قید کرده بودند که اخذ هزینه جهت املاک وقفی ما از بابت ساخت اعیانی مردم محروم مورد قبول و نیت ما نبوده ، سوال این است آیا پس از گذشت حدود یکصود و اندی سال از این عمل پسندیده سلیمانخان افشار در قریه شیز رواست که اکنون بر مردم نگون بخت تکاب اینگونه سخت گیری شود؟ کاش مسئولین شهرستان تکاب از این حالت گارد گرفته و تهاجمی خارج شوند و به قول نگارنده این وبلاگ در کنار مردم مظلوم و محروم قرار گیرند تا از این شرایط خارج شویم.ما که سالیان سال است که از تکاب فقط پسوندش را به یدک میکشیم و حتی جرات سرمایه گذاری هم در شهر خودمان را هم نداریم. موفق و موید باشید.

محسن

سلام و تشکر بخاطر مطلب مهم و خوبتان .من نظرم اینه که باید اداره اوقاف نقشه آن بخش های تکاب را که موقوفه محسوب می شوند چاپ کنه و در دسترس مردم مخصوصا بنگاهها قرار بدهد تا مردم موقع خرید و فروش سر در گم نباشه.با تشکر

777777

آقای مدنی دست مریزاد

روستایی

روستای ما یلقون آغاج ششدانگ موقوفه است و منافع آن باید صرف مخارج مرمت کاری تکیه حسینه یلقون آغاج شود. اداره اوقاف در این مورد نیز متولی خوبی نبوده چونکه الان عرصه روستا تغییر ماهیت داده و توسط معدن داران غارت می شود و این خلاف نظر واقف است و طبق شرع مقدس اسلام و فتواهای علما تغییر در ماهیت روستاهای ششدانگ موقوفه حرام است.

سیدی

تکلیف معادنی که در روستاهای موقوفه است چه می شود؟آیا مالیاتش را هم اوقاف می گیرد ؟یا نهادهای دیگر؟

تکاب آیسان

خدمت جناب آقای میرزایی سلام وعرض ادب دارم ،از عنایت ویژه ومساعی مجدانه شما در انتشار مطالب مربوط به موقوفه تکاب ،قلباًسپاسگزارم .بدون تردید مسئله اوقاف یکی از دغدغه های مهم همشهریان عزیزمان میباشد،روکردن این درد که کاملا برسبیل منطق ،استدلال واخلاق است .نردخداوند متعال دارای اجروپاداش است .خداوند بیانتان را گویا وقلمتان را روان نماید تا فراخورتوانتان به مردم خدمت نمایید. (با احترام تکاب آیسان )

میثم

سلام آقای میرزایی ممنون از اطلاع رسانی کاش همه سوالهای مطرح شده در سایت شما و آقای مدنی ووبلاگ آقای برادری در یکجا جمع شود و بطور مکتوب دز اختیار فرمانداری و ادارات ذیربط قرار داده شود ودر مجامع عمومی ونماز جمعه مطرح شود تا بیش از این شاهد تاراج مردم تکاب نباشیم.وهمچنین خدمات ارایه شده توسط اوقاف در طول سالیان گذشته بررسی شود وبه اطلاع مردم برسد.درضمن خاهشمندم این مطلب را در همه سایتها ی خبررسانی تکاب و تکابی ها وهمجنین از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر نمایید. موفق .پیروز باشید. اجرتان با خدا