پنج پندار

گرچه همیشه در چنین مواردی در موازنه عقل و احساس ، لایه احساسی گری و جنبه های هیجانی جامعه بیشتر فرصت ظهور و بروز پیدا می کند.طبیعتاً در هنگامه ی تصمیم گیری و آنگاه که مجالی برای دخالت در امور کلان و اجتماعی زندگی خود می یابیم ، قدری هیجان های خفته به بیداری  می گرایند. اما فراموش نکنیم که عرصه انتخابات ، مجال عقلانیت زندگی اجتماعی است که باید از فراسوی هیجان های مقطعی بدان نگریست. مردم تکاب از  منظری عقلانی به پدیده ی بزرگ اجتماعی  انتخابات می نگرند و باید این پندار که :

     تند خویی و تعصب خامی است        تا جنینی ، کار ، خون آشامی است

3.  پس از هیچ بارانی نمی توان رنگین کمان را بی نمود و ناخوشایند پنداشت ، تنها در فضایی خاکستری می توان تصوری نا هنجار از تنوع داشت. همچنان که در فضایی روشن و با بینشی عمیق تر می توان تکاب را دریافت ، فرهنگ های فرهمند و فاخر چند گانه ی شهر را زیبنده تر شناخت و با تعاملی کارآمد و واقعی ، می توان تکاب را چنان که بایسته است ، ساخت. مردم تکاب تمام رنگ های رنگین کمان را می بینند و با باور به شکوه هماهنگ این رنگ ها ، آینده ای درخشان را نوید می دهند با این پندار که:    

  در دامنه ای رنگارنگ، زیبا تر می توان زیست.

4. در مهندسی اجتماعی یک شهر نمی توان از اصل توسعه و توازن و ایجاد هم وزنی شهروندی در ابعاد گوناگون حقوق اجتماعی ، اقتصادی ، خدماتی و رفاهی غافل بود. لذا با درک دقیق تر حقوق شهروندی و احترام به کرامت بزرگ انسانی در توسعه مستمر و گام به گام ، می شود مدعی تحقق آرزوی توسعه همه جانبه و تزریق امکانات در تمام بافت های شهر بود. مردم تکاب به توسعه ی متداوم و شایسته شهروندان  می اندیشند با این پندار که :

     عدالت ، تعادل و تناسب شاهکار آفرینش است.

5.در تفکریی که همراهی شهروندان پشتوانه دایمی آن است می توان با نگاهی نو و گشودن افق های تازه ، با باز تولید انتظارات واقعی و عقلانی ، به سامان کردن امور ، تجربی و عینی نمودن مشکلات و نارسایی ها ، نمایندگی و کانالیزه کردن مطالبات شهروندی ، تکابی آبادتر ساخت. با اعتقاد به تخصص در تمام امور و برنامه ریزی و سیستماتیک کردن نظارت و توجه به امکان و اختیارات مسئولین شهرستانی ، مردم تکاب  به مدیریتی کارا، جوان ، متعهد و متخصص باور دارند با این پندار که :

  نظارت ضمانت اجراست.

منبع:ماهنامه تکاب

/ 0 نظر / 120 بازدید